Õppetasu maksmine


Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine:

Enne õppimise algust peate tasuma kursuse eest. Teil on võimalus tasuda kursuse eest osaliselt (esimene osa enne kursuse algust ning ülejäänud kursuse keskel) või tasuda kursuse eest täies mahus. On võimalus maksta kohapeal sularahas või ülekandega.

Õpilased, kes on Töötukassa poolt kursusele suunatud, saavad maksevabastuse.

Õppetasu tagastamise tingimused: 

    1. Juhul, kui Õpilane teavitab sõidutunnil mitteosalemisel Õpetajat hiljem kui 24 tundi enne sõidutunni algust või jätab kokku lepitud sõidutunnile mitteilmumisel, sõidutunnist loobumisel või hilinemisel üle 15 minuti ilma eelneva teavituseta, loetakse sõidutund kasutatuks ning tasutud raha ei tagastata. . Muudel põhjustel (näiteks Õpetajast tuleneval põhjusel või süül, auto rikke korral) ära jäetud sõidutunnid toimuvad uuel ajal.
    2. Juhul, kui Õpilane ei saa teisest Autokooli pakutavast koolitusest (näiteks esmaabikoolitus, libeda- ja pimeda sõidu koolitused jm), kuhu ta on ennast registreerinud, osa võtta, siis Õpilane on kohustatud oma mitteosalemisest kirjalikult teavitama Autokooli vähemalt 48 tundi enne koolituse algust, saates e-kirja aadressile info@drive-autokool.ee. Õpilase poolse õigeaegse teavitamiskohustuse täitmata jätmisel ei tagasta Autokool koolituse eest tasutud raha.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt liiklusseadusele ja MKMi määrusele nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Kursused viivad läbi koolitajad, kellel on vastav haridus ning kogemus antud valdkonnas. Koolitajatel on suur kogemus täiskasvanute koolitamisel. Meie instruktor läbi pidevalt täiendkoolitusi. Koolitajate töö kvaliteedi hindamine on õpilaste poolt saadud tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Meie autokooli teooriaõpe toimub kaasaegsetes hästi varustatud ruumides. Antud klassides on olemas kõik tingimused õppimiseks nii noortele kui ka täiskasvanutele. Praktiline õpe toimub kaasaegsetel sõidukitel. Klassiruumid, õppevarustus, õppematerjalid vastavad kõikide keskkonnanõuete ning ohutustehnika nõuetele.

Tagasiside kogumise kord: 

Selleks, et pidevat täiendada õppeprotsessi ning muuta seda kõikidele õpilastele sobilikuks, meie õpetajad koguvad õpilaste tagasisidet nii kõnes kui ka kirjalikult. Oma tagasisidet võite jätta meie koduleheküljel, või kirjutada e-mail. Õpilaste tagasiside analüüsitakse koos koolitajatega ning kogutud info põhjal tehakse õppekavas muudatusi, et hoida ja tõsta koolitamise kvaliteedi.

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused on:

  • jäme konflikt pedagoogiga
  • dokumentide mitteõigeaegne esitamine
  • talle esitatud arve maksmata jätmine
  • ilmumine kooli ebakaines olekus

Igat juhtumist vaatab autokool läbi üksikjuhtumi põhiselt.