Autokooli koolitusleping

AUTOKOOLI KOOLITUSLEPING

Käesolev Autokooli koolitusleping (edaspidi ka Leping) rakendub autokooli pakutavatele teenustele Õpilase nõusolekul. Kursusele registreerumisega nõustub Õpilane koolituslepingus sätestatud tingimustega.

Lepingiu mõisted:

 1. ALPINE AUTOKOOL OÜ (reg.nr. 11997396), (edaspidi Autokool) lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning Koolituslepingust.
 2. Õpilane (edaspidi Õpilane või Klient) on füüsiline isik, kellele koolitusteenuseid osutatakse.
 3. Autokooli ja Õpilast võib edaspidi nimetada ka kui Pool või ühiselt kui Pooled.
 1. Lepingu objekt
  1. Käesoleva Lepinguga kohustub Autokooli osutama Õpilasele sõidukijuhtimise B- kategooria koolitusteenuseid (edaspidi ka Teenused).
  2. Autokool kohustub Õpilasele osutama Teenuseid  B-kategooria sõidukite juhtimiseks  alljärgnevas õppetöö mahus – 28 teooriaõppetundi, 30 sõiduõppetundi, kooli teooria- ja sõidueksamit ning B-kategooria  mootorsõiduki juhi juhtimisõiguse saamiseks tuleb Õpilasel juhi esmaõppe algastme käigus läbida libeda- ja pimeda sõidu koolitused. Libedasõidu koolitus koosneb kahest (2) teooriatunnist ja ühest (1) sõidutunnist (lisatasu eest vastavalt hinnakirjale). Pimeda aja koolitus koosneb ühest (1) teooriatunnist ja ühest (1) sõidutunnist (lisatasu eest vastavalt hinnakirjale).
  1. Juhi esmaõppe algastme koolituskursuse käigus peab Õpilane läbima esmaabikoolituse. Esmaabi koolitus viiakse läbi lisatasu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmaabikoolituse kestus on 16 tundi, millest ühe kolmandiku moodustab praktiline osa. Autokool pakub Õpilasele võimaluse läbida esmaabikoolitust oma partneril  Anatoli Šmonin –D04139, L02154 (lisatasu eest vastavalt hinnakirjale). Autokool võib teise esmaabi koolitust läbiviiva teenusepakkuja poolt väljastatud esmaabi tunnistuse vastu võtta juhul, kui esmaabi tunnistus on väljastatud enne Lepingu sõlmimist.
 1. Õppimine Autokoolis

Koolitusteenuste osutamisel lähtub Autokool riiklikust õppekavast  (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011. a määrusest nr 60 “Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“.) ja Autokooli enda poolt koostatud õppekavast.

  1. Autokool pakub võimaluse läbida liiklusteooriakursust auditoorses või elektroonilises õppevormis. Elektroonilises õppevormis jääb Õpilasel võimalus esitada õppejõule küsimusi ja saada enda esitatud küsimustele vastuseid. Pärast iga liiklusteooriaõppetundi on Õpilasel võimalik läbiviidud õppetundi järele vaadata. Autokool võib Õpilase õppel kasutada täiendavalt ka iseseisvat õpet, mida ei arvestata vähimate õppemahtude hulka.
  2. Teooriakursuse õppetunni ära jäämise või ajakava muutmise korral (eelkõige õppejõu haigestumise korral, muul Autokoolist sõltumata põhjusel või väljaspool Autokooli mõjupiirkonda esinenud sündmuse korral) teavitab Autokool Õpilast viivitamata sellest ning esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui teooriakursust korraldamist takistava asjaolu äralangemisel, määrab uue õppetunni aja, asukoha ja viisi ning teavitab Õpilast sellest.

2.3.PärastteooriakursuseläbimistpeabÕpilanesooritamateooriaeksami.AutokooledastabÕpilaseleindividuaalse koodi teooriaeksami sooritamiseks e-keskkonna kaudu. Õpilane võib kasutadaedastatud koodi eksami sooritamiseks 30 päeva jooksul tasuta. Kui koodi ei kasutata 30 päevajooksul või kui eksamit ei sooritata, loetakse järgmist katset korduseksamiks. Teooriaeksamisooritamiseks antakse Õpilasele üks (1) katse. Alates teisest (2) katsest võetakse teooriaeksamisooritamisekslisatasuvastavaltkehtivalehinnakirjale.

 • Õpilane peab teooriakursuse läbima, sealhulgas teooriaeksami sooritama, kuue (6) kuu jooksul alates Lepingu allkirjastamise kuupäevast. Juhul, kui teooriakursus jääb läbimata, sealhulgas ka teooriaeksam sooritamata, tasutud õppetasu ei tagastata. Teooriakursuse pikendamise eest on Autokoolil õigus Õpilaselt nõuda lisatasu vastavalt hinnakirjale. Juhul, kui Õpilane pole kuue (6) kuu jooksul alates Lepingu allkirjastamise kuupäevast teooriaeksamit sooritanud ning avaldab soovi teooriaeksamit sooritada, on Autokoolil õigus nõuda Õpilaselt lisatasu teooriaeksami läbiviimiseks vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • Õppesõidu aeg lepitakse eraldi kokku mootorsõidukijuhi õpetajaga (edaspidi ka Õpetaja).
 • Juhul, kui Õpilane ei saa Õpetajaga kokkulepitud sõidutunni ajal osaleda, peab Õpilane sellest Õpetajat teavitada vähemalt 24 tundi enne sõidutunni algust.
 • Juhul, kui Õpilane teavitab sõidutunnil mitteosalemisel Õpetajat hiljem kui 24 tundi enne sõidutunni algust või jätab kokku lepitud sõidutunnile mitteilmumisel, sõidutunnist loobumisel või hilinemisel üle 15 minuti ilma eelneva teavituseta, loetakse sõidutund kasutatuks ning tasutud raha ei tagastata. Muudel põhjustel (näiteks Õpetajast tuleneval põhjusel või süül, auto rikke korral) ära jäetud sõidutunnid toimuvad uuel ajal.
 • Juhul, kui Õpilane ei saa teisest Autokooli pakutavast koolitusest (näiteks esmaabikoolitus, libeda- ja pimeda sõidu koolitused jm), kuhu ta on ennast registreerinud, osa võtta, siis Õpilane on kohustatud oma mitteosalemisest kirjalikult teavitama Autokooli vähemalt 48 tundi enne koolituse algust, saates e-kirja aadressile info@alpineautokool.eu Õpilase poolse õigeaegse teavitamiskohustuse täitmata jätmisel ei tagasta Autokool koolituse eest tasutud raha.
 • Õpilastel, kes on läbinud kohustuslikud teooria- ja sõidutunnid ning kellel ei ole Autokooli ees rahalist võlgnevust, on õigus sooritada kooli sõidueksamit. Sõidueksami sooritamiseks antakse Õpilasele kolm (3) katset. Alates neljandast (4) katsest võetakse Õpilaselt sõidueksami sooritamiseks lisatasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Kooli sõidueksami läbikukkumise korral toimub korduseksam vähemalt ühe (1) nädala pärast tehtud vigade analüüsimist.
 • Pärast koolituskursuse täielikku läbimist ja eksamite sooritamist väljastab Autokool Õpilase algatusel viimasele mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab Õpilasele õiguse taotleda vastava kategooria juhtimisõiguse Transpordiameti teenindusbüroos.
 1. Koolituskursusele registreerimine
  1. Koolituskursusele registreerimiseks peab Õpilasel olema kehtiv isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument.
  2. Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev Õpilane, kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 17,5-aastane.
  3. Koolituskursusele vastuvõtmiseks peab Õpilane omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

3.4.Kui koolituslepingu sõlmimise ajal on Õpilane alla 18-aastane isik (alaealine), on Õpilanekohustatudteavitamakoolituslepingusõlmimisestomaseaduslikkuesindajat.Juhul,kuiKoolituseeesttasujaeioleÕpilane,peabÕpilaneteatamaautokoolilekoolituseeestmaksnudisikunimejaisikukoodi.

 • Alaealise poolt seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta sõlmitud Leping on tühine, välja arvatud, kui seaduslik esindaja Lepingu sõlmimise hiljem heaks kiidab. Kui alaealise Õpilase seaduslik esindaja on andnud oma nõusoleku Lepingu sõlmimiseks või selle heaks kiitnud, siis eeldatakse, et nõusolek või heakskiit kehtib ka kõigi Lepingu ja selle täitmisega seotud toimingute ja tahteavalduste suhtes.
 • Peale Lepingu allkirjastamise aktiveerib Autokool Õpilasele konto e-keskkonnas ja edastab lisaks Õpilasele konto kasutajanime ja parooli. Nii auditoorse kui ka elektroonilise õppevormis korraldava liiklusteooriakursuse korraldamise ja läbiviimise aja, asukoha ja viisi kohta teavitab Autokool Õpilast hiljemalt Lepingu sõlmimise kuupäeval.
 1. Autokooli õigused ja kohustused
  1. Autokool kohustub Õpilase poolt valitud koolituskursust läbi viima vastavalt riiklikule ja kooli enda koostatud õppekavadele.
  2. Autokool kohustub õppetööks tagama õppetööks vajalikud tehnilised vahendid ja nende vastavuse kasutamise eeskirjadele ja ohutuse nõuetele.
  3. Autokool kohustub Õpilasele väljastama koolituskursuse õpingukaarti. Iga õppesõidu alustamisel märgib Õpetaja õpingukaardile õppesõidu läbiviimise kuupäeva, kellaaja ja õppekava kohase teema. Iga õppesõidu lõpus märgib Õpetaja õpingukaardile õppesõidutundide arvu ja hinnangu Õpilase oskuste kohta. Paberkandjal oleva õpingukaardi sissekannete õigsust kinnitavad õppesõidu lõpus Õpilane ja Õpetaja oma allkirjaga, elektroonilise õpingukaardi puhul toimub sõiduõppe sissekannete õigsuse kinnitamine elektroonilise õpingukaardi keskkonnas, millesse sisenemine nõuab Õpetaja ja Õpilase autentimist.
  4. Autokoolil on õigus kõrvaldada Õpilase ajutiselt sõidutundist ilma seda hüvitamata, kui Õpilase tervislik seisund ei vasta sõidukijuhile esitatavale nõuetele.
 1. Õpilase õigused ja kohustused
  1. Õpilane kohustub koolituskursuse eest Autokoolile tasuma kogu kokkulepitud summa.
  2. Õpilane on kohustatud osalema kõigis kohustuslikes teooritundides ja kokku lepitud aegadel sõidutundidel.
  3. Õppesõidu ja Autokooli sõidueksami ajal kohustub Õpilane juhinduma, täitma liiklusseaduses ja selle alusel kehtestatud valdkonda reguleerivates määrustes ning muudes õigusaktides sätestatud nõudeid ning käituma sõidukit juhtides ettevaatlikult ja hoolsalt.
  4. Õppesõiduki käitlemisel kohustub Õpilane Autokoolile, Autokooli töötajatele või kolmandatele isikutele kahju tekitamisest hoiduma.
  5. Õpilane kohustub õppesõidu ajaks kaasa võtma koolituskursuse õpingukaardi või tunnistuse ja isikut tõendava dokumendi. Õppekaardi puudumisel on Õpetajal õigus sõidutunni läbiviimisest keelduda.
  6. Õpilane ei tohi osaleda õppesõidul või Autokooli sõidueksamil joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis või liiklusohtlikus terviseseisundis ning narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine mõju all. Eelnimetatud seisundi kahtluse või Õpilase poolse selle seisundi tuvastamisest keeldumise korral on Õpetajal õigus sõidutunni läbiviimisest keelduda.
  7. Juhul, kui õppesõidu või sõidueksami ajal ei täida Õpilane liiklust reguleerivate seadusandlikes aktides sätestatud nõudeid, ei juhindu liiklusmärkidest, liiklusekorraldajate märguannetest ega mootorsõiduki õpetaja juhistest ning selle tagajärjel saab tema valduses olevat või kasutusse antud mootorsõiduk, mootorrattas või mopeed kahjustatud, on Õpilane kohustatud Autokoolile hüvitama 50% tekitatud kahju summast. Ülejäänud kahju kannab mootorsõiduki õpetaja, keda

loetakse õppesõidu ajal või sõidupraktika ajal ka juhiks vastavalt kehtivale seadusele. Kahjuhüvitis hõlmab eelkõige sõiduki parandamise mõistlikud kulud ning võimaliku väärtuse vähenemise.

Kahjuhüvitise suurust määratakse vastavalt autotöökoda esitatud arve alusel.

  1. Autokoolivarustuse kahjustatuna tagastamise, selle seisukorra halvendamise või selle AutokooliletagastamatajätmisekorralonAutokoolilõigusÕpilaseltnõudatekitatudkahjuhüvitamist.
  1. Õpilasel on õigus jälgida oma õppetöö kulgu, esitada Õpetajale õppetöö käigus küsimusi ning saada esitatud küsimustele vastuseid.
  2. Õpilast eelnevalt hoiatamata või Õpetaja süül etteteatamata ära jäänud sõidutunni korral on Õpilasel õigus saada uus tasuta sõidutund.
  3. Õpilasel on õigus võtta lisasõidutundi eraldi tasu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.
  4. Õpilasel on õigus pöörduda Autokooli juhtkonna poole koolituskursust puudutava korralduse või õppekavaga tutvumiseks, vaidluste ja probleemide lahendamiseks või muu koolituskursusega seotud informatsiooni saamiseks.
 1. Õppemaksu tasumise kord
  1. Õpilane saab osaleda koolituskursustel juhul, kui ta on Autokooli vastu võetud ning õppemaks on tasutud vastavalt kehtivale hinnakirjale. Hinnakiri on Lepingu osa, kus on ära märgitud Autokooli poolt Õpilasele osutatavate Teenuste hinnad.
  2. Lisateenuste hinnad on kehtestatud Autokooli hinnakirjas.
  3. Autokoolil on õigus kehtivat hinnakirja ühepoolselt muuta, teatades hinnakirja muudatustest Õpilasele Autokooli kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks kodulehel, paberkandjal, e-posti teel või muul viisil) vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist ette. Kui Õpilane ei ole hinnakirjas kehtestatud muudatustega nõus, võib ta muudetava Lepingu üles öelda, teatada käesoleva Lepingu punktis 6.3. nimetatud tutvumistähtaja jooksul sellest Autokoolile kirjalikult või muul kokkulepitud viisil, sealjuures täites kõik oma Lepingust tulenevad kohustused.
  4. Õpilane on kohustatud tasuma õppemaksu teooriakursuse eest vastavalt kehtestatud Autokooli hinnakirja. Õppemaks tuleb tasuda seitsme (7) kalendripäeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist Autokooli arvelduskontole või sularahas. Teooriakursuse eest on võimalik samuti tasuda kahes osas Autokooli arvelduskontole või sularahas. Kahes osas tasumise puhul on Õpilane kohustatud esimese sissemakse tegema seitsme (7) kalendripäeva jooksul ning teise sissemakse 30 kalendripäeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist. Arvelduskontole makse tegemisel tuleb märkida järgmised andmed:
   1. Saaja andmed:
   2. Alpine Autokool OÜ

6.4.2. IBAN: EE362200221050609832

6.4.3. Selgitus: Õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle eest tasutakse.

  1. Õpilane on kohustatud tasuma õppemaksu vastavalt kehtestatud Autokooli maksetingimustele.
  2. Õppemaks loetakse tasutuks hetkest, mil Õpilase nimel tasutud summa laekub Autokooli arvelduskontole või makstakse sularahas kohapeal Autokoolis.
  3. Võlgnevuse olemasolul, sh Õpilase poolse õppemaksu maksmise kohustuse täitmisega viivitamise korral, on Autokoolil õigus Õpilaselt nõuda viivist 0,15% tasumisele kuuluvast summast, alates õppemaksu tasumise kohustuse sissenõutavaks muutumisest (ehk alates seitsme (7) kalendripäevale järgnevast kalendripäevast tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest) kuni tasumisele kuuluva summa täieliku tasumiseni.
 1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
  1. Mõisted

7.1.1.Õpilane on füüsilisest isikust klient ja andmesubjekt, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Autokooli poolt osutatavaid või vahendatavaid teenuseid, või on muul viisil seotud Autokooli poolt osutatavate teenustega.

 • Isikuandmed on teave füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otseselt või kaudselt tuvastada selliste identifitseerimis- või muude tuvastamist tunnuste või nende kombinatsioonide järgi, mis sidevõrgus aitavad jõuda konkreetse füüsilise isikuni.
 • Kliendiandmed on Autokoolile teada olev igasugune teave Õpilase kohta.
 • Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega seotud mistahes tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum (sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).
 • Vastutav töötleja on Autokool, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 • Volitatud töötleja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid Autokooli nimel.
 • Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaiks ei peeta siiski avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele
 • Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.
 • Õpilase „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega Õpilane kui andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.
  1. Üldsätted
   1. Isikuandmete töötlemine toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli määruses (EL)2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vabaliikumise ning direktiivi 96/95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitseüldmäärus),isikuandmetekaitseseaduses,muudesasjakohastesõigusaktidesningkäesolevatesisikuandmetetöötlemisepõhimõtetessätestatudnõuetekohaselt.
   2. AutokoolviitabisikuandmetetöötlemisepõhimõteteleÕpilasegaLepingusõlmimisel,talleteenuste, toodete ja/või e-keskkonna pakkumisel. Lisaks, Autokool võimaldab Õpilaselekäesolevateisikuandmetetöötlemisepõhimõtetegatutvuda.
   3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on koolitusteenuste osutamisel Lepingu lahutamatu osaningAutokoolilonõiguseeldada,etÕpilaneonisikuandmetetöötlemisepõhimõtetestteadlikjanendegatutvunud.
   4. Autokool tagab Õpilase andmete konfidentsiaalsuse ja töötlemise seaduslikkuse Eesti Vabariigile siduvate õigusaktidega ette nähtud korras.
   5. Autokool kasutab isikuandmeid käesolevates isikuandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks Autokool kogus Õpilase kohta kliendisuhte raames teatavaks saanud isikuandmeid ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses.
   6. Autokool töötleb Õpilase andmeid viisil, mis tagab viimase andmete asjakohase turvalisuse,sealhulgaskaitsebloatavõiebaseaduslikutöötlemiseeestningjuhuslikukaotamise,hävitamisevõikahjustumiseeest,kasutadesasjakohaseidtehnilisivõikorralduslikkemeetmeid
   7. Autokooli töötajad on õigusaktide ja nendega sõlmitud töö- või muu sarnase lepingu kohaselt kohustatud hoidma Õpilase andmeid konfidentsiaalsena tähtajatult ja vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. Töötajal on õigus töödelda Õpilase andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.
   8. Autokool võib isikuandmete töötlemiseks kasutada tema lepingupartnereid, kes peavad kooskõlas kohalduva õigusega isikuandmete töötlemisel järgima Autokooli juhiste kohaselt käesolevaid

isikuandmete töötlemise põhimõtteid, rakendama asjakohaseid turvameetmeid ning tagama Õpilase andmete töötlemise seaduslikkuse ja konfidentsiaalsuse. Lepingupartneritel on õigus Õpilase isikuandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on neile vajalik täitmaks Autokooli poolt määratud eesmärke ja ülesandeid.

  1. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid
   1. AutokoolkogubÕpilaseandmeidtäpseltjaselgeltkindlaksmääratudningõiguspärasteleesmärkidelningneideitöödeldahiljemviisil,misonnendeeesmärkidegavastuolus.
   2. AutokooltöötlebÕpilaseandmeidLepingutäitmiseksjahaldamiseks.Isikuandmetetöötlemiseeesmärgidonjärgmised:
    1. Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt Õpilase taotlusele;
    2. Õpilasega Lepingu sõlmimine;
    3. Õpilase osalusel sõlmitud Lepingu täitmine, haldamine, muutmine ja lõpetamine
    4. Õpilasele koolitusteenuste ja toodete pakkumine ning osutamine;
    5. 7.3.2.5.Õpilaseparemateenindusetagamine,sealhulgase-keskkonnajateenustekvaliteedivõiÕpilaserahulolumõõtmine;
    6. Autokooli Teenuste ja äritegevuse arendamine;
    7. Teenuste osutamisega seotud võimalike äririskide või kahjude hindamine ja ennetamine;
    8. Koolitusteenustele ja toodetele ligipääsu võimaldamine;
    9. Autokooli poolt Õpilase kursustele registreerimine;
    10. Autokooli poolt õpitulemite registreerimine ja õpilasele kuvamine;
    11. 7.3.2.11.ÕpilasegasõlmitudLepingugaseotudteenusteeesttasudearvestamine,teadetejaarvetekoostamineningsaatmine;
    12. 7.3.2.12.Õpilasega sõlmitud Lepingust või Õpilasele osutatava koolitusteenusega seotud Lepingust tulenevate õiguste teostamine;
   3. Autokool töötleb Õpilase andmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on näiteks järgmised:
    1. Õpilase ja vajadusel tema seadusliku esindaja isikusamasuse tuvastamine ja kontrollimine;
    2. 7.3.3.2.Õpilaseandmetekontrollimine,parandamine,täiendamineningnendeajakohastatunajaõigenahoidminejatagamine;
    3. Juhtumite, sealhulgas ka isikuandmete seotud rikkumiste, haldamine;
    4. 7.3.3.4.täita seadusjärgseid kohustusi (näiteks andmete edastamine uurimisasutusele, õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine teenuste osutamisel jne);
   4. Autokool võib töödelda Õpilase andmeid ka õigustatud huvi korral, mille raames on ÕpilaseandmetetöötlemineonvajalikningmiseikaaluülesÕpilasehuvidvõipõhiõigusedja-vabadused,mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Selline andmete töötlemine põhineb näiteks järgmisteleesmärkidel:
    1. Autokooli äritegevuse, teenuste ja toodete haldamine, arendamine, parandamine ja uurimine;
    2. Analüüside, uuringute ja statistika koostamine;
    3. 7.3.4.3.Autokooli osutatavate teenuste täiustamine ning Õpilase jaoks teenuste kasutajakogemuseparandamine (näiteks käbi Õpilastelt tagasiside küsimise teenuste ja protsesside kohta. Tagasiside andmine on Õpilase jaoks vabatahtlik);
    4. Õpilasele Autokooli poolt valitud lepingupartnerite teenuste pakkumine ja osutamine;
    5. Õpilase kaebuste menetlemine ja selleks vajaliku teabe säilitamine;
    6. 7.3.4.6.Õpilase,Autokoolitöötajatehuvidekaitsmine,sealhulgaskaturvameetmetekasutuselevõtmine;
    7. 7.3.4.7.Teenuste väärkasutamise, ebaseadusliku kasutamise või häirimise ennetamine, piiramine ja uurimine ning teenuste nõuetekohase osutamise tagamine, sealhulgas ka teenustega seotud andmete turvalisuse tagamine, samuti Autokooli kodulehe täiustamine, arendamine ja hooldamine;
    8. 7.3.4.8.Nõuetekoostamine,esitamine,kaitsmine,tõendamine,üleandminevõimüümine,sealhulgaskaselleleesmärgilÕpilaseandmetesäilitamine.

7.3.5.Avalikes huvides Õpilase andmeid töötleb Autokool õigusaktidest sätestatud eesmärkidel jaulatuses, näiteks Õpilase andmete edastamine Transpordiameti hallatavasse liiklusregistrisse.

 • Nõusoleku alusel töötleb Autokool Õpilase andmeid, kui ei esine muid seaduslikke aluseid ningÕpilane on andnud selgesõnalise nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Sellistel juhtudel peabAutokool teavitama Õpilast eraldi töötlemise ühest või mitmest konkreetsest eesmärgist jaandmete töötlejast. Õpilase nõusolek on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõttelinetahteavaldus, millega Õpilane kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevuseganõustubtemakohtakäivateisikuandmetetöötlemisega.Õpilaselonõigusomanõusolekigalajaltagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunudtöötlemise seaduslikkust. Õpilase andmete töötlemisel nõusoleku alusel küsib Autokool ÕpilasenõusolekutnäiteksÕpilasterahuloluuuringute,analüüsidejastatistikategemiseks.
  1. Kliendiandmete kogumine ja kategooriad
   1. Autokool kogub Õpilase andmeid peamiselt Õpilaselt endalt (näiteks teenuse tellimisel, kursuseleregistreerumisel,Autokoolileinfopäringutegemisel)ningÕpilasepooltteenusteosutamisekäigus,samuti välistest allikatest, näiteks avalikud ja eraõiguslikud registrid või muudelt kolmandateltisikutelt(vtpunkt7.5),kuiseeonvajaliklepingutäitmiseksvõilepingutäitmisetagamiseks,sellineandmete töötlemine on ettenähtud õigusaktiga või on andmete töötlemise aluseks Õpilasenõusolek.
   2. Autokool kogub ja töötleb järgmiste füüsiliste isikute andmeid:
    1. Autokooli õpilased;
    2. Õpilaste seaduslikud esindajad (eelkõige alaealistele osutatavate teenuste puhul);
    3. õpilasele osutatavate teenuste eest maksjad;
    4. koolitusteenustele avalduste esitajad ja registreerijad;
   3. Oma tegevuses töötleb Autokool järgmiseid Õpilase andmete kategooriaid:
    1. 7.4.3.1.Isiklikudandmed,näiteksnimi,isikukood,sünniaeg,isikuttõendavadokumendiandmed,kodakondsus,elamisloaandmed;
    2. Kontaktandmed, näiteks telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;
    3. 7.4.3.3.Õigusaktist tuleneva kohustuse täitmisel saadud ja/või loodud andmed, näiteks andmed, midaAutokool peab esitama ametiasutustele, näiteks maksuametile, õiguskaitseasutustele, sealhulgas andmed võlgnevuse kohta;
    4. Suhtlusandmed, näiteks Autokooli ja Õpilase vaheline suhtlus e-posti või kirja teel;
    5. 7.4.3.5.Perekonnaandmed,näiteksteavealaealisestÕpilaseperekonnajamuudeseotudisikutekohta,kesonÕpilaseseaduslikesindaja.
    6. 7.4.3.6.Alaealiseandmed,näiteksandmed,midakogutaksejatöödeldakse,kuialaealinekasutabAutokooliteenuseid;
    7. 7.4.3.7.Kontoandmed,näitekspangakontonumbermaksesüsteemikaudutehinguteteostamiseksjatõendamiseks;
    8. 7.4.3.8.Andmedeelistustejarahulolukohta,näiteksosutatudteenused,vastusedküsitlusteleteenustekvaliteediparandamiseksjakasutajakogemusehindamiseks,kliendirahulolu.
  1. Kliendiandmete vastuvõtjad
   1. Teenuste osutamiseks võib Autokool koguda ja jagada Õpilase andmeid järgmiste isikutega:
    1. 7.5.1.1.ametiasutused (näiteks järelevalveasutused, õiguskaitseasutused, maksu- ja tolliamet,statistikaamet, transpordiamet, kohtutäiturid, notarid, vaidluste kohtuvälise lahendamise organid);
    2. 7.5.1.2.registreid pidavad kolmandad isikud (näiteks maksehäireregister, rahvastikuregister, äriregister, pensionikeskus või muud registrid, milles hoitakse või vahendatakse Õpilase andmeid);
    3. 7.5.1.3.finants-jaõigusnõustajad,audiitoridvõimuudAutokooliteenusepakkujad,Autokoolivolitatudisikud;
    4. nõuete omandajad;
    5. pankrotihaldurid;
    6. võlgade sissenõudjad nõuete loovutamisel.

7.5.2.AutokooljagabÕpilaseandmeideelnimetatudvastuvõtjateleüksnesulatuses,misonvajalikkonkreetsetöötlemiseeesmärgisaavutamiseks.

 • Vastuvõtja võib töödelda Õpilase andmeid Autokooli volitatud töötlejana või iseseisva vastutava töötlejana. Kui vastuvõtja töötleb Õpilase andmeid iseseisva vastutava töötlejana, lasub temale kohustus teavitada Õpilast tema andmete töötlemisest. Vajadusel võib Õpilane vastava teabe saamiseks ise pöörduda vastuvõtja poole.
 • Volitatud töötlejate kasutamisel tagab Autokool, et volitatud töötlejad töötlevad Õpilase andmeid Autokooli juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning võtavad nõuetekohaseid turvameetmeid kasutusele.
  1. Töötlemise geograafiline piirkond
   1. Kliendiandmeid töödeldakse üldjuhul Euroopa Liidu/ Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires.
   2. Erandjuhtudel edastatakse kliendiandmed ja töödeldakse neid väljaspool ELi/EMPi asuvates riikides. Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda üksnes eeldusel, et
    1. selleks on olemas õiguslik alus ning
    2. 7.6.2.2.isikuandmeteedastaminetoimubväljaspoolELi/EMPiriiki,millesuhtesonEuroopaKomisjonteinudotsuseisikuandmetekaitsepiisavatasemetagamisekohta;
    3. 7.6.2.3.vastutav töötleja või volitatud töötleja on sätestanud asjakohased kaitsemeetmed ningtingimusel,etandmesubjektidekohtulikultkaitstavadõigusedjatõhusadõiguskaitsevahendidonkättesaadavad;või
    4. konkreetse olukorra jaoks esineb erand ühel järgmistest tingimustest:
     1. 7.6.2.4.1.Klient on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui teda teavitatiselliseedastamisegatemajaokskaasnevatestvõimalikestohtudest,mistulenevadkaitsepiisavuseotsusejaasjaomastekaitsemeetmetepuudumisest;
     2. 7.6.2.4.2.edastamineonvajalikKliendigasõlmitudLepingutäitmiseksvõiKlienditaotlusealuselvõetavatelepingueelsetemeetmeterakendamiseks;
     3. 7.6.2.4.3.edastamineonvajalikKliendihuvidesvastutavatöötlejajamuufüüsilisevõijuriidiliseisikuvahellepingusõlmimiseksvõisellelepingutäitmiseks;
     4. edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;
     5. edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
     6. 7.6.2.4.6.edastamineonvajalik,etkaitstaKliendivõimuudeisikuteolulisihuve,kuiKlientonfüüsiliseltvõiõiguslikultvõimetunõusolekutandma;
     7. 7.6.2.4.7.edastamine tehakse registrist, mis Euroopa Liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt onmõeldudavalikkuseteavitamiseksjaontutvumiseksavatudkaslaiemaleavalikkuselevõikõigile,kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul ontäidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusega ettenähtud.
  1. Andmete säilitamise periood
   1. Õpilase valitud sõidukijuhtimise kategoorias koolitusega seonduvaid ja vajalikke dokumente, shÕpilaseandmeid,säilitatakseAutokooliarhiiviskolm(3)aastatalateskäesolevaLepingumõlemapoole allakirjutamise kuupäevast eesmärgiga võimaldamaks eelkõige Õpilasel läbida lõppastmekoolitusevõiAutokoolisõppetaastamiseks.
   2. Õpilase andmeid ei töödelda kauem, kui:
    1. see on vajalik Õpilase andmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või;
    2. 7.7.2.2.see on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või andmete säilitamiskohustuse täitmiseks.
    3. 7.7.2.3.AutokooliendaõigustekaitseksÕpilasegasõlmitudlepingusttulenevavõivõimalikuvaidluselahendamiseks.
   3. Autokool säilitab Õpilase andmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuetekoostamiseks,esitamiseksjakaitsmiseksnendeaegumistähtajalõppemiseni,kuiõigusaktisteituleneotsestkohustustsäilitadaÕpilaseandmeidmuutähtajajooksul.

7.8. Õpilase õigused

 1. Õpilasel on õigus:
  1. 7.8.1.1.saada teavet, kas Autokool töötleb tema andmeid ning juhul, kui töötleb, saada tedapuudutavateleisikuandmetelejuurdepääs;
  2. 7.8.1.2.nõuda Autokoolilt põhjendamatu viivituseta Õpilast puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist;
  3. 7.8.1.3.nõuda Autokoolilt võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke mittetäielike isikuandmete täiendamist, sh täiendava õiendi esitamise teel;
  4. 7.8.1.4.nõuda Autokoolilt oma andmete kustutamist (näiteks kui Õpilase andmeid töödeldakse temanõusoleku alusel ning Õpilane on oma nõusoleku tagasi võtnud). Eelnimetatud õigus ei kohaldujuhul, kui Õpilase poolt kustutamist soovivaid andmeid töödeldakse ka muudel õiguslike alustel(näiteks lepingu või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, enda õigustatud huviteostamiseks);
  5. nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:
   1. 7.8.1.5.1.Õpilanevaidlustabisikuandmeteõigsuse,ajaks,misvõimaldabAutokoolilisikuandmeteõigsustkontrollida;
   2. 7.8.1.5.2.isikuandmetetöötlemineonebaseaduslik,kuidÕpilaneeitaotleisikuandmetekustutamist,vaidkasutamisepiiramist;
   3. 7.8.1.5.3.Autokooleivajaisikuandmeidenamtöötlemiseeesmärkidel,kuidneedonÕpilaselevajalikudõigusnõuetekoostamiseks,esitamiseksvõikaitsmiseks;
   4. 7.8.1.5.4.Õpilaneonesitanudisikuandmetetöötlemisevastuväite,ajaks,kunikontrollitakse,kasAutokooliõiguspärasedpõhjusedkaaluvadülesandmesubjektipõhjused.

Kui isikuandmete töötlemist on piiratud, võib Autokool selliseid isikuandmeid töödelda (välja arvatud säilitamine) ainult Õpilase nõusolekul või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või seoses Euroopa Liidu või liikmesriigi olulise avaliku huviga. Autokool teavitab isikuandmete töötlemise piiramist nõudnud Õpilast enne isikuandmete töötlemise piiramise lõpetamist.

   1. esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui töötlemine põhineb Autokooliõigustatud huvil, sealhulgas otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saatmine võiküsitlustesosalemine).VastuväiteesitamiselkaalubAutokool,kasÕpilasehuvidvõipõhiõigusedja

-vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps, kaaluvad üles Autokooli enda huvid ning lõpetab võimalusel isikuandmete töötlemise. Vastuväidete esitamise õigust ei saa kasutada olukordades, kus:

    1. 7.8.2.1.AutokooltöötlebÕpilaseandmeidlepingutäitmiseks,kunavastupidiseljuhuleivõimaldaseeAutokooliltäitaomalepingusttulenevaidkohustusi;
    2. 7.8.2.2.Autokoolilonvajalikkoostada,esitadavõikaitstaõigusnõuet(näiteksAutokooliseisukohaltesinesÕpilasepoolselepingurikkumine);
    3. Autokool töötleb Õpilase isikuandmeid kehtivast õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks.
   1. saadaomaandmed,midaÕpilaneoniseesitanudningmidatöödeldaksetemanõusolekualuselvõi lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliseltvõimalik,edastadaneedandmedteiseleteenusepakkujale(andmeteülekandmine);
   2. võtta tagasi Autokoolile enda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. NõusolekutagasivõtmiseleitöötleAutokoolenamÕpilaseandmeideesmärgil,midatehtiÕpilasenõusolekualusel;
   3. esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui Õpilane leiab, et tema andmete töötlemine rikub tema õigusi ja huve kohalduva õiguse kohaselt.
  1. Kontaktandmed
   1. Õpilane võib Autokooliga ühendust võtta seoses päringutega ja nõusolekute tagasivõtmisega, nõuda tema isikuandmete töötlemisel oma õiguste teostamist ning esitada kaebusi seoses tema isikuandmete kasutamise või töötlemisega, saates e-kirja aadressil info@alpineautokool.euPõhimõtete kehtivus ja muudatused
   1. 7.10.1.Autokoolil on õigus käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtteid kooskõlas kehtivateõigusaktidegaigalajalühepoolseltmuuta,teavitadesÕpilastmuudatustestAutokoolikodulehevõiÕpilastega kokku lepitud sidevahendi kaudu (nt e-posti teel või tekstisõnumiga telefoni teel)hiljemaltüks(1)kuuennemuudatustejõustumistette.
   2. 7.10.2.Autokool kohaldab isikuandmete töötlemise põhimõtteid kõikide klientide nende andmete töötlemisel, samuti enne isikuandmete töötlemise põhimõtete jõustumist tekkinud kliendisuhetele.
 1. Lepingu muutmine
  1. Lepingut võib muuta ainult Pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega. Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ning allkirjastatakse mõlema Poole poolt.
 1. Lepingu kehtivus
  1. Käesolev Leping jõustub selle allkirjastamisel Poolte poolt ning kehtib kuni üks (1) aastat või Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või Lepingu lõpetamiseni muudel alustel.
  2. Lepingu kuupäevaks loetakse selle sõlmimise kuupäev.
  3. Pärast käesoleva Lepingu kehtivuse lõppemist võib Õppija Lepingut pikendada, esitades selleks Autokoolile oma kirjaliku tahteavalduse. Lepingu pikendamise korral kohaldatakse õppetasu vastavalt Lepingu pikendamise kohta kokkuleppe sõlmimise ajal kehtivale Autokooli hinnakirjale. Kehtiv hinnakiri on leitav Autokooli kodulehelt.
  4. Õpilasel on õigus igal ajal käesolev Leping üles öelda, teatades sellest Autokoolile vähemalt kaks (2 kuud) ette. Lepingu ülesütlemise korral tagastab Autokool Õpilasele kõik  koolitusega seotud dokumentide koopiad ja Õpilase poolt tehtud ettemaks, millest on maha arvatud koolituse läbiviimiseks Autokooli poolt kantud kulud. Autokooli vahetamise korral väljastab lisaks eeltoodule Autokool Õpilasele vastava tõendi, kus on ära toodud informatsioon koolituse senise käigu kohta:
   1. täielikult või osaliselt (sellisel juhul millises mahus) läbitud teooriakursuse kohta;
   2. tehtud kohustuslike õppesõidutundide arvu kohta;
   3. läbitud esmaabi, pimeda- ja libedasõidukoolituste kohta;

Lisaks eelnevale teeb Autokool õpingukaardist koopia, mis antakse Õpilasele kaasa.

  1. Juhul, kui Õpilane soovib teise autokooli vahetada Autokooli vastu, siis sellisel juhul võtab vajalike dokumentide vormistamise eest Autokool tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
  2. Autokool säilitab Õpilase  sõidukijuhtimise kategoorias koolitusega seonduvaid ja vajalikke dokumente, sh Õpilase andmeid, Autokooli arhiivis kolm (3) aastat alates käesoleva Lepingu allkirjastamise kuupäevast.
  3. Kumbki Pool võib tähtajatu Lepingu erakorraliselt üles öelda Lepingu, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema Poole huvisid kaaludes ei või oodata, et Lepingut üles öelda sooviv Pool jätkaks Lepingu täitmist kuni ülesütlemistähtaja või Lepingu tähtaja möödumiseni. Teise Poole lepingulise kohustuse rikkumise korral võib Lepingu üles öelda alles pärast kohustuse rikkumise lõpetamiseks määratud mõistliku tähtaja tulemusteta lõppemist. Tähtaja määramine ei ole vajalik võlaõigusseaduse § 116 lõike 2 punktides 2–4 sätestatud juhtudel. Ülesütlemiseks õigustatud isik võib Lepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaoludest teada sai.
 1. Vääramatu jõud
  1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikku

taasesitamist võimaldavas vormis teatama teisele poolele. Pool peab vääramatu jõu asjaolude äralangemisel Lepingut täitma asuma.

 1. Vaidluste lahendamise kord
  1. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras kostja elu- või asukoha järgsesse kohtusse. Pooled on leppinud kokku, et vaidlus lahendatakse Eesti kohtutes ka juhul, kui kostja asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.
 1. Lõppsätted
  1. Koolitusteenuste osutamisel lähtub Autokool oma kehtivatest sisekorra eeskirjadest ja õppekavast ning järgmistest õigusaktidest:
   1. Liiklusseadusest;
   2. 12.1.2.Majandus-jakommunikatsiooniministri27.06.2011.amäärusestnr60“Mootorsõidukijuhiettevalmistamisetingimusedjakordningmootorsõidukijuhiettevalmistamiseõppekavad“;
   3. 12.1.3.Majandus-jakommunikatsiooniministri27.06.2011.amäärusestnr54“Nõudedmootorsõidukijuhikoolitajaõppevahenditele,õppeväljakutelejaõppesõidukitele”;
   4. 12.1.4.Majandus-jakommunikatsiooniministri27.06.2011.amäärusestnr58“Mootorsõidukijuhiteadmiste,oskustejakäitumiseliiklusalasedkvalifikatsiooninõuded”;
   5. 12.1.5.Sotsiaalministri14.12.2010.amäärusestnr80“Mootorsõidukijuhiesmaabikoolitusejateadmistekontrolliningõppevahenditeja-kavanõuded”;
   6. 12.1.6.ning eelmistes punktides nimetamata jätnud muudest valdkonda reguleerivatest Eesti Vabariigiskehtivatestõigusaktidest
  2. Tingimuste osas, mis ei ole käesoleva Lepinguga reguleeritud, juhinduvad Pooled võlaõigusseadusest, tsiviilseadustiku üldosa seadusest, muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest, headest tavadest, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
  3. Autokoolil on õigus ühepoolselt muuta käesoleva lepingu tingimused, teavitades sellest koduleheküljel https://alpineautokool.eu/

17. august 2023